برق گیر پلیمر 24 کیلو ولت چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 5 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 7.5 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 10 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 15 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 20 کیلووار چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 25 کیلووار چینت

چیره نیرو توان

خازن سیلندری مدل 30 کیلووار چینت

چیره نیرو توان

لیمیت سوییچ آنتنی چینت

چیره نیرو توان

لیمیت سوییچ دوطرفه چینت

چیره نیرو توان

لیمیت سوییچ یک طرفه چینت

چیره نیرو توان

لیمیت سوییچ دوطرفه قرقره دار چینت

چیره نیرو توان

لیمیت سوییچ قرقره فشاری مستقیم چینت

چیره نیرو توان

لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنر چینت

چیره نیرو توان

میکروسوئیچ قابدار قابل تنظیم چینت

چیره نیرو توان

چراغ سیگنال قرمز چینت

چیره نیرو توان

چراغ سیگنال سبز چینت

چیره نیرو توان

چراغ سیگنال زرد چینت

چیره نیرو توان

چراغ سیگنال آبی چینت

چیره نیرو توان

سیگنال مینیاتوری سبز چینت

چیره نیرو توان

سیگنال مینیاتوری زرد چینت

چیره نیرو توان

سیگنال مینیاتوری آبی چینت

چیره نیرو توان

سیگنال مینیاتوری قرمز چینت

چیره نیرو توان

کنترلر فاز 4 چراغه کامل چینت

چیره نیرو توان

سوکت رله 11 پایه چینت

چیره نیرو توان

سوکت رله 8 پایه چینت

چیره نیرو توان

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

چیره نیرو توان