سیم دوبل مهاردارجنگی ایراتل

اکولایت

سيم لخت كن اتوماتيك مدل LY-731B Opt

فارالکتریک

سيم لخت كن اتوماتيك مدلWS-353 Opt

فارالکتریک

سيم لخت كن اتوماتيك مدلWS-353B Opt

فارالکتریک

گرافيت بردار كابل مدل PG-6 Opt

فارالکتریک

گلند سایز 7 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 11 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 13 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 16 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 21 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز29 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 36 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 42 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

گلند سایز 48 الکترو تکنیک دماوند

صنایع الکتریک دماوند

كابل لخت كن مدل LY26-1 Opt

فارالکتریک

كابل لخت كن مدلLY26-3 Opt

فارالکتریک

پرس YAC-5 SGE

الکترو کاتدیک

دوراهی روکش دار SGE

الکترو کاتدیک

سرسيم وايرشو دوبل روكش دار SGE

الکترو کاتدیک

سرسيم حلقوي SGE

الکترو کاتدیک

سرسيم چنگالي SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی سایز ۷ SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی سایز ۱۱ SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی سایز ۱۳ SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی سایز ۱۶ SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی سایز ۲۱ SGE

الکترو کاتدیک

گلندهای رنگی سایز ۲۹ SGE

الکترو کاتدیک