یو پی اس سری LCD 500-2000VA آلجا

الکترو رعد

یو پی اس مدل KI 1000-5000VA آلجا

الکترو رعد

یو پی اس مدل FR-11 آلجا

الکترو رعد

یو پی اس راکمونت سری KR-RM آلجا

الکترو رعد

یو پی اس راکموند سری KR-RM آلجا

الکترو رعد

یو پی اس 3PH سری FR-33 آلجا

الکترو رعد

یو پی اس 3PH سری AJ300 آلجا

الکترو رعد

یو پی اس 3PH سری DS-300 آلجا

الکترو رعد

یو پی اس مدل 3PH آلجا

الکترو رعد

یو پی اس مدل 3PH-1PH آلجا

الکترو رعد

یو پی اس SFR مدل SFR3000-D فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس سری SFR مدل SFR5000-D فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس سری SDC مدل SDC6000X-RT-3U فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس Cadillac مدل CAD1 فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس Cadillac CAD10KX3-RT-4U فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس سری DSS DSS3000X-RT-3KW فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس سری DSS DSS2000X-RT فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس سری SDC3000X-RT فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس سری SDC SDC6000X-RT-3U فاراتل

فروشگاه آپ سیستم

یو پی اس 1600 ولت آمپر مدل SEL 1600_L ساکو

حمید الکتریک

یو پی اس 1000 ولت آمپر مدل STR111_L ساکو

حمید الکتریک