ترانسمیترارتفاع مغناطیسی FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیترارتفاع فشاری FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیترارتفاع خازنی FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیترارتفاع شناور مغنا FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیتر ارتفاع راداری FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیتر دما FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیتر فشار M5256-11700E-016BG سنسیس

حمید الکتریک

ترانسمیتر فشار مدل PTDH 1000 BCIA سنسیس

حمید الکتریک

ترانسمیتر اختلاف فشار DPUH-0050-A سنسیس

حمید الکتریک

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0500-A Nova

حمید الکتریک

سنسور فشار مدلPSB-01-M5 آتونیکس

حمید الکتریک

کالیبراتور ترانسمیتر USBCOM MINI شنژو

سیوان کارنو

ترانسمیتر ریل مونت مولتی CZ2271 شنژو

سیوان کارنو

ترانسمیتر دما هدمونت PT100 CZWB030 شنژو

سیوان کارنو

ترانسمیتر دما هدمونت PT100 CZWB010 شنژو

سیوان کارنو

ترنسمیترهای دما temp transmitter series CHENZHU

کنترل و اتوماسیون صنعتی فاروس

ترانسمیتر دما و رطوبت HIT Series VESTA

کنترل و اتوماسیون صنعتی فاروس