ترمومتر لیزی GM-300 benetech

حمید الکتریک

ترمومتر لیزی DT-8855 benetech

حمید الکتریک

ترمومتر لیزی DT-8859 benetech

حمید الکتریک

ترمومتر دو کاناله لیزری TM-925 لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر دو کاناله TM-916 لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر دو کاناله TM-914C لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر چهار کاناله TM-946 لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر لیزری TM-969 لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر لیزری TM-960 لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر لیزری TM_958 لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر تماسی TM60 مولتی متریکس

کالای برق سفیر

ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD لوترون

کالای برق سفیر

ترمومتر تماسی UT320A یونی تی

کالای برق سفیر

ترمومتر تماسی UT325D یونی تی

کالای برق سفیر

ترمومتر تماسی UT320D یونی تی

کالای برق سفیر

ترمومتر لیزری DT-8859 benetech

حمید الکتریک

ترمومتر لیزری DT-8855 benetech

حمید الکتریک

ترمومتر لیزری GM-300 benetech

حمید الکتریک

ترمومتر لیزی مدل DT-8859 CEM Cem

حمید الکتریک

ترمومتر لیزی مدل DT-8855 Cem

حمید الکتریک

ترمومتر غیر تماسی IR-Compact GASDNA

کنترل و اتوماسیون صنعتی فاروس

ترمومتر غیر تماسی دما 10-IRman HEAYI

کنترل و اتوماسیون صنعتی فاروس