کلید حرارتی مدل 20 تا25 آمپر چینت

چیره نیرو توان

کلید حرارتی مدل 16 تا25 آمپر چینت

چیره نیرو توان

کلید حرارتی مدل 25 تا40 آمپر چینت

چیره نیرو توان

کلید حرارتی مدل 40 تا63 آمپر چینت

چیره نیرو توان

کلید حرارتی مدل 56 تا80 آمپر چینت

چیره نیرو توان

کلید حرارتی مدل 2 آمپر هیوندای

نیرو کابل

کلید حرارتی مدل 4 آمپر هیوندای

نیرو کابل

کلید مغناطیسی حرارتی مدل 1 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد مغناطیسی حرارتی 0.4 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 4 الی 6.3 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 6 الی 10 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 9 الی 14 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 17 الی 23 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 24 الی 32 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 1 الی 1.6 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک

کليد حرارتی مدل 1.6 الی 2.5 آمپر اشنایدر

اشنایدرالکتریک