هواکش آکسیال صنعتی خزرفن

خزرفن

جت فن خزرفن

خزرفن

پروانه سری زد خزرفن

خزرفن

سانتریفیوژ تیپ بکوارد خزرفن

برق پارسا

سانتریفیوژ فشار قوی خزرفن

برق پارسا

سانتریفیوژ تیپ فوروارد خزرفن

برق پارسا

جت فن خزرفن

برق پارسا

هواکش رادیال سانتریفیوژ خزرفن

برق پارسا