جعبه تقسیم ضد انفجار مدل EJB Cortem

فرایند پرداز آریا

درپوش XSP) M20) گلنور

کالای برق اقتصادی

درپوش XSP) M25) گلنور

کالای برق اقتصادی

درپوش M32) XSP) گلنور

کالای برق اقتصادی

درپوش M40) XSP) گلنور

کالای برق اقتصادی

درپوش (M50( XSP گلنور

کالای برق اقتصادی

آدابتور (XAR) گلنور

کالای برق اقتصادی

گلند (M50S) XCGNA- for non-armored cable گلنور

کالای برق اقتصادی

گلند M20L XCGNA- for non-armored cable گلنور

کالای برق اقتصادی

گلند M25 XCGNA- for non-armored cable گلنور

کالای برق اقتصادی

گلند M32 XCGNA- for non-armored cable گلنور

کالای برق اقتصادی

گلند M50L XCGNA- for non-armored cable گلنور

کالای برق اقتصادی

جعبه تقسیم ضد انفجار گلنور

کالای برق اقتصادی

ارت تگ Earth-Tag دوسنا

دوسنا

شرود Shroud دوسنا

دوسنا

لاک نات LN 602 دوسنا

دوسنا

واشر آب بند Sealing-Rings دوسنا

دوسنا

واشر Gland-Accessories دوسنا

دوسنا

برازبوش PresingR-Screw دوسنا

دوسنا

درپوش (پلاگ) CA EX 1003 دوسنا

دوسنا

درپوش (پلاگ) CA EX 1002 دوسنا

دوسنا

درپوش (پلاگ) Stopper-Plug دوسنا

دوسنا

مغزی (نیپل) Nipple دوسنا

دوسنا

تبدیل (ردیوسر) EX 3005 دوسنا

دوسنا

تبدیل (ردیوسر) Reducer دوسنا

دوسنا