کلید قطع کننده محافظ جان 1P+N 0.03 40A ETI

الکترو ویژن

کلید اتوماتیک مدل سری PM1 PTK

پارس توان آزما

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

چیره نیرو توان

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

چیره نیرو توان

کلید اتوماتیک 32 آمپر تنظیمی چینت

چیره نیرو توان

کلید اتوماتیک 40 آمپر تنظیمی چینت

چیره نیرو توان

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

چیره نیرو توان

کلید اتوماتیک 63 آمپر تنظیمی چینت

چیره نیرو توان