ترانسمیترارتفاع مغناطیسی FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیترارتفاع فشاری FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیترارتفاع خازنی FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیترارتفاع شناور مغنا FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیتر ارتفاع راداری FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیتر دما FineTek

فرانگارتبریز

ترانسمیتر فشار M5256-11700E-016BG سنسیس

حمید الکتریک

ترانسمیتر فشار مدل PTDH 1000 BCIA سنسیس

حمید الکتریک

ترانسمیتر اختلاف فشار DPUH-0050-A سنسیس

حمید الکتریک

ترانسمیتر اختلاف فشار مدل DPUH-0500-A Nova

حمید الکتریک

سنسور فشار مدلPSB-01-M5 آتونیکس

حمید الکتریک