کليد حرارتی مدل 1 الی 1.6 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 2.5 الی 4 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 4 الی 6.3 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 6 الی 10 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 9 الی 14 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 13 الی 18 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 17 الی 23 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کليد حرارتی مدل 24 الی 32 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک

کلید مغناطیسی مدل 1 آمپر اشنایدر

حمید الکتریک