ارت سنج مدل 521

ارت سنج مدل 521 یونی تی

کالای برق سفیر
خازن سنج مدل 601

خازن سنج مدل 601 یونی تی

کالای برق سفیر
دورسنج مدل 372

دورسنج مدل 372 یونی تی

کالای برق سفیر
دورسنج مدل 373

دورسنج مدل 373 یونی تی

کالای برق سفیر
دیتالاگر رطوبت، حرارت USB مدل 330B

دیتالاگر رطوبت، حرارت USB مدل 330B یونی تی

کالای برق سفیر
دیتالاگر رطوبت، حرارت USB مدل 330C

دیتالاگر رطوبت، حرارت USB مدل 330C یونی تی

کالای برق سفیر
صوت سنج مدل 353

صوت سنج مدل 353 یونی تی

کالای برق سفیر
صوت سنج مدل 353BT

صوت سنج مدل 353BT یونی تی

کالای برق سفیر
ضخامت سنج مدل 342

ضخامت سنج مدل 342 یونی تی

کالای برق سفیر
لوکس متر مدل 382

لوکس متر مدل 382 یونی تی

کالای برق سفیر
لوکس متر بلوتوث دار مدل 383

لوکس متر بلوتوث دار مدل 383 یونی تی

کالای برق سفیر
متر ليزري 80متر  مدل 392A

متر ليزري 80متر مدل 392A یونی تی

کالای برق سفیر
ميکرو اهم متر مدل 620A

ميکرو اهم متر مدل 620A یونی تی

کالای برق سفیر
ميکرو اهم متر 620B

ميکرو اهم متر 620B یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر جیبی UT120A

مولتی متر جیبی UT120A یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر جیبی UT120C

مولتی متر جیبی UT120C یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر سایز کوچک UT33A

مولتی متر سایز کوچک UT33A یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر سایز کوچک UT33B

مولتی متر سایز کوچک UT33B یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر سایز کوچک UT136C

مولتی متر سایز کوچک UT136C یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر اتومبیل 105

مولتی متر اتومبیل 105 یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر اتومبیل UT107

مولتی متر اتومبیل UT107 یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر اتومبیل UT109

مولتی متر اتومبیل UT109 یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر حرفه ای UT195E

مولتی متر حرفه ای UT195E یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر حرفه ای  UT195M

مولتی متر حرفه ای UT195M یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر حرفه ای UT195DS

مولتی متر حرفه ای UT195DS یونی تی

کالای برق سفیر
مولتی متر حرفه ای UT181A

مولتی متر حرفه ای UT181A یونی تی

کالای برق سفیر
ولتاژ قلمی 3120

ولتاژ قلمی 3120 هیوکی

کالای برق سفیر
تستر ولتاژ قلمی 20-3481

تستر ولتاژ قلمی 20-3481 هیوکی

کالای برق سفیر
مولتی متر با رنج میکرو آمپر DT-4256

مولتی متر با رنج میکرو آمپر DT-4256 هیوکی

کالای برق سفیر
مولتی متر دیجیتال 4252-DT

مولتی متر دیجیتال 4252-DT هیوکی

کالای برق سفیر
مولتی متر دیجیتال 4252-DT

مولتی متر دیجیتال 4252-DT هیوکی

کالای برق سفیر
مولتی متر با رنج میکرو آمپر DT-4256

مولتی متر با رنج میکرو آمپر DT-4256 هیوکی

کالای برق سفیر
مولتی متر جیبی و کوچک 60-3244

مولتی متر جیبی و کوچک 60-3244 هیوکی

کالای برق سفیر
ارت سنج کلمپی UT275

ارت سنج کلمپی UT275 یونی تی

کالای برق سفیر
ارت تستر انالوگ 4102A

ارت تستر انالوگ 4102A کیوریتسو

کالای برق سفیر
ارت تستر دیجیتال چهار سیمه 4106

ارت تستر دیجیتال چهار سیمه 4106 کیوریتسو

کالای برق سفیر
ارت تستر دیجیتال سه سیمه 4105DL

ارت تستر دیجیتال سه سیمه 4105DL کیوریتسو

کالای برق سفیر
ارت سنج 3سیم UT521

ارت سنج 3سیم UT521 یونی تی

کالای برق سفیر
ارت سنج 4 سیم پیشرفته UT572

ارت سنج 4 سیم پیشرفته UT572 یونی تی

کالای برق سفیر