ترمومتر لیزی GM-300

ترمومتر لیزی GM-300 benetech

حمید الکتریک
ترمومتر لیزی DT-8855

ترمومتر لیزی DT-8855 benetech

حمید الکتریک
ترمومتر لیزی DT-8859

ترمومتر لیزی DT-8859 benetech

حمید الکتریک
ترمومتر دو کاناله لیزری TM-925

ترمومتر دو کاناله لیزری TM-925 لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر دو کاناله TM-916

ترمومتر دو کاناله TM-916 لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر دو کاناله TM-914C

ترمومتر دو کاناله TM-914C لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر چهار کاناله TM-946

ترمومتر چهار کاناله TM-946 لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD

ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر لیزری TM-969

ترمومتر لیزری TM-969 لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر لیزری TM-960

ترمومتر لیزری TM-960 لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر لیزری TM_958

ترمومتر لیزری TM_958 لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر تماسی دو کاناله TM62

ترمومتر تماسی دو کاناله TM62 مولتی متریکس

کالای برق سفیر
ترمومتر تماسی TM60

ترمومتر تماسی TM60 مولتی متریکس

کالای برق سفیر
ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD

ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD لوترون

کالای برق سفیر
ترمومتر تماسی UT320A

ترمومتر تماسی UT320A یونی تی

کالای برق سفیر
ترمومتر تماسی UT325D

ترمومتر تماسی UT325D یونی تی

کالای برق سفیر
ترمومتر تماسی UT320D

ترمومتر تماسی UT320D یونی تی

کالای برق سفیر
ترمومتر لیزری DT-8859

ترمومتر لیزری DT-8859 benetech

حمید الکتریک
 ترمومتر لیزری DT-8855

ترمومتر لیزری DT-8855 benetech

حمید الکتریک
ترمومتر لیزری  GM-300

ترمومتر لیزری GM-300 benetech

حمید الکتریک
 ترمومتر لیزی  مدل DT-8859 CEM

ترمومتر لیزی مدل DT-8859 CEM Cem

حمید الکتریک
 ترمومتر لیزی  مدل DT-8855

ترمومتر لیزی مدل DT-8855 Cem

حمید الکتریک