آمپر متر  مدل ADM-H

آمپر متر مدل ADM-H آدنیس الکترونیک

آدنیس الکترونیک
آمپرمتر کلمپی DM6146

آمپرمتر کلمپی DM6146 لوترون

کالای برق سفیر
کلمپ آمپرمتر CM9940

کلمپ آمپرمتر CM9940 لوترون

کالای برق سفیر
میلی آمپر متر کلمپی DL-9954

میلی آمپر متر کلمپی DL-9954 لوترون

کالای برق سفیر
میلی آمپرمتر کلمپی DL-6054

میلی آمپرمتر کلمپی DL-6054 لوترون

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی CM6156

آمپر متر کلمپی CM6156 لوترون

کالای برق سفیر
مولتی متر دیجیتال DM-9090

مولتی متر دیجیتال DM-9090 لوترون

کالای برق سفیر
کلمپ آمپرمتر CM9930R

کلمپ آمپرمتر CM9930R لوترون

کالای برق سفیر
کلمپ آمپرمتر CM6155C

کلمپ آمپرمتر CM6155C لوترون

کالای برق سفیر
مولتی متر دیجیتال DM-9027T

مولتی متر دیجیتال DM-9027T لوترون

کالای برق سفیر
میلی آمپرمتر کلمپی 773

میلی آمپرمتر کلمپی 773 فلوک

کالای برق سفیر
کلمپ آمپرمتر 322

کلمپ آمپرمتر 322 فلوک

کالای برق سفیر
کلمپ آمپرمتر 319

کلمپ آمپرمتر 319 فلوک

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال KT-203

آمپر متر کلمپی دیجیتال KT-203 کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی UT213A

آمپر متر کلمپی UT213A یونی تی

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال َ2003َA

آمپر متر کلمپی دیجیتال َ2003َA کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال 2002R

آمپر متر کلمپی دیجیتال 2002R کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2046R

آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2046R کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2037

آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2037 کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2117R

آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2117R کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2055

آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2055 کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2210R

آمپر متر کلمپی دیجیتال AC/DC 2210R کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپرمتر کلمپی دیجیتال AC/DC 22

آمپرمتر کلمپی دیجیتال AC/DC 22 کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپرمتر کلمپی دیجیتال AC/DC 2127R

آمپرمتر کلمپی دیجیتال AC/DC 2127R کیوریتسو

کالای برق سفیر
مینی آمپرمترکلمپی دیجیتالDC 2500

مینی آمپرمترکلمپی دیجیتالDC 2500 کیوریتسو

کالای برق سفیر
مینی آمپرمترکلمپی دیجیتالDC 2500

مینی آمپرمترکلمپی دیجیتالDC 2500 کیوریتسو

کالای برق سفیر
آمپرمتر فلکسی UT281A

آمپرمتر فلکسی UT281A یونی تی

کالای برق سفیر
آمپرمترکلمپی آنالوگ AC 2805

آمپرمترکلمپی آنالوگ AC 2805 کیوریتسو

کالای برق سفیر