جعبه تقسیم ضد انفجار  مدل EJB

جعبه تقسیم ضد انفجار مدل EJB Cortem

فرایند پرداز آریا
درپوش  XSP)  M20)

درپوش XSP) M20) گلنور

گلنور
درپوش XSP) M25)

درپوش XSP) M25) گلنور

گلنور
درپوش M32)  XSP)

درپوش M32) XSP) گلنور

گلنور
درپوش M40) XSP)

درپوش M40) XSP) گلنور

گلنور
درپوش (M50( XSP

درپوش (M50( XSP گلنور

گلنور
آدابتور  (XAR)

آدابتور (XAR) گلنور

گلنور
جعبه تقسیم  ضد انفجار

جعبه تقسیم ضد انفجار گلنور

گلنور