خازن سیلندری  مدل 5 کیلو وار

خازن سیلندری مدل 5 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان
خازن سیلندری مدل 10 کیلو وار

خازن سیلندری مدل 10 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان
خازن سیلندری مدل 15 کیلو وار

خازن سیلندری مدل 15 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان
خازن سیلندری مدل 20 کیلووار

خازن سیلندری مدل 20 کیلووار چینت

چیره نیرو توان
خازن سیلندری مدل 25 کیلووار

خازن سیلندری مدل 25 کیلووار چینت

چیره نیرو توان
خازن سیلندری مدل 30 کیلووار

خازن سیلندری مدل 30 کیلووار چینت

چیره نیرو توان
خازن سیلندری مدل 12 کیلو وار

خازن سیلندری مدل 12 کیلو وار چینت

چیره نیرو توان
راکتور جریان هجومی  مدل RMV

راکتور جریان هجومی مدل RMV CIRCUTOR

راد صنعت