شمارنده  یا کانتر   مدل DS204

شمارنده یا کانتر مدل DS204 Gemo

کارا صنعت
شمارنده یا کانتر مدل DS217A

شمارنده یا کانتر مدل DS217A Gemo

کارا صنعت
نمایشگر وکنترلرعمومی  مدل UC107

نمایشگر وکنترلرعمومی مدل UC107 Gemo

کارا صنعت
سوپر کنترل  فاز مدل SMB -5P

سوپر کنترل فاز مدل SMB -5P شیوا امواج

شیوا امواج
فلوتر مکانیکی مدل MFL - 2M

فلوتر مکانیکی مدل MFL - 2M شیوا امواج

شیوا امواج
کنترلر فاز 4 چراغه کامل

کنترلر فاز 4 چراغه کامل چینت

چیره نیرو توان
محافظ ولتاژ ۲۰A

محافظ ولتاژ ۲۰A شیوا امواج

کالای برق طینت
کنترل آمپر ۳ رله ای

کنترل آمپر ۳ رله ای شیوا امواج

کالای برق طینت
فلوتر الکترونیکی

فلوتر الکترونیکی شیوا امواج

کالای برق طینت
سوپر کنترل فاز -

سوپر کنترل فاز - شیوا امواج

کالای برق طینت
سوپر کنترل فاز  دیجیتال

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج

کالای برق طینت
فلوتر مکانیکی

فلوتر مکانیکی شیوا امواج

کالای برق طینت