سانتریفیوژ  فشار قوی

سانتریفیوژ فشار قوی خزرفن

خزرفن
هواکش سقفی  رادیال

هواکش سقفی رادیال خزرفن

خزرفن
هواکش سقفی  آکسیال

هواکش سقفی آکسیال خزرفن

خزرفن
جت  فن

جت فن خزرفن

خزرفن
پروانه سری زد

پروانه سری زد خزرفن

خزرفن
 هواکش فلزی مکنده -

هواکش فلزی مکنده - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی
 هواکش آکسیال فلزی -

هواکش آکسیال فلزی - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی