سانتریفیوژ فشار قوی

سانتریفیوژ فشار قوی خزرفن

خزرفن
هواکش سقفی رادیال

هواکش سقفی رادیال خزرفن

خزرفن
هواکش آکسیال صنعتی

هواکش آکسیال صنعتی خزرفن

خزرفن
جت فن

جت فن خزرفن

خزرفن
پروانه سری زد

پروانه سری زد خزرفن

خزرفن
 هواکش فلزی مکنده -

هواکش فلزی مکنده - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی
 هواکش آکسیال فلزی

هواکش آکسیال فلزی بنیس کمپانی

بنیس کمپانی
سانتریفیوژ تیپ بکوارد

سانتریفیوژ تیپ بکوارد خزرفن

برق پارسا
سانتریفیوژ فشار قوی

سانتریفیوژ فشار قوی خزرفن

برق پارسا
سانتریفیوژ تیپ فوروارد

سانتریفیوژ تیپ فوروارد خزرفن

برق پارسا
هواکش سقفی رادیال

هواکش سقفی رادیال خزرفن

برق پارسا
هواکش آکسیال سقفی

هواکش آکسیال سقفی خزرفن

برق پارسا
جت فن

جت فن خزرفن

برق پارسا
هواکش آکسیال

هواکش آکسیال خزرفن

برق پارسا