سیم دوبل مهاردارجنگی

سیم دوبل مهاردارجنگی ایراتل

اکولایت
سیم دوبل مهاردار  جنگی مس

سیم دوبل مهاردار جنگی مس ایراتل

مدیا کابل
کابلشو مسی سایز 10

کابلشو مسی سایز 10 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز 16

کابلشو مسی سایز 16 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز 25

کابلشو مسی سایز 25 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز 35

کابلشو مسی سایز 35 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز 50

کابلشو مسی سایز 50 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز 70

کابلشو مسی سایز 70 فار الکتریک

فارالکتریک
قیچی کابل مدل LK-22A

قیچی کابل مدل LK-22A Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدل LK-38A

قیچی کابل مدل LK-38A Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدلLK-60A

قیچی کابل مدلLK-60A Opt

فارالکتریک
قیچی کابل LK125

قیچی کابل LK125 Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدلLK-250

قیچی کابل مدلLK-250 Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدلLK-500

قیچی کابل مدلLK-500 Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدلLK-1000A

قیچی کابل مدلLK-1000A Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدلLK-320A

قیچی کابل مدلLK-320A Opt

فارالکتریک
قیچی کابل مدل LK-450A

قیچی کابل مدل LK-450A Opt

فارالکتریک
پرس سرسیم سوکت تلفن LY-5684

پرس سرسیم سوکت تلفن LY-5684 Opt

فارالکتریک
پرس سرسیم سوکت تلفن مدلLY-5684R

پرس سرسیم سوکت تلفن مدلLY-5684R Opt

فارالکتریک
پرس سرسیم سوکت تلفن مدل LY-5684P

پرس سرسیم سوکت تلفن مدل LY-5684P Opt

فارالکتریک
سیم لخت کن اتوماتیک مدل LY-700B

سیم لخت کن اتوماتیک مدل LY-700B Opt

فارالکتریک
سیم لخت کن اتوماتیک مدل WS-16

سیم لخت کن اتوماتیک مدل WS-16 Opt

فارالکتریک
سيم لخت كن اتوماتيك مدل LY-731B

سيم لخت كن اتوماتيك مدل LY-731B Opt

فارالکتریک
سيم لخت كن اتوماتيك مدلWS-353

سيم لخت كن اتوماتيك مدلWS-353 Opt

فارالکتریک
سيم لخت كن اتوماتيك  مدلWS-353B

سيم لخت كن اتوماتيك مدلWS-353B Opt

فارالکتریک
گرافيت بردار كابل مدل PG-6

گرافيت بردار كابل مدل PG-6 Opt

فارالکتریک
کابلشو مسی  مدل سایز 120

کابلشو مسی مدل سایز 120 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز1500

کابلشو مسی سایز1500 فار الکتریک

فارالکتریک
کابلشو مسی سایز185

کابلشو مسی سایز185 فار الکتریک

فارالکتریک