سیم مسی ارت بافته  -

سیم مسی ارت بافته - Espak

اسپاک