تابلو برق  کنترل و تغذیه

تابلو برق کنترل و تغذیه آوا صنعت روشنا

آوا صنعت روشنا
ساخت سلول  ریتالی

ساخت سلول ریتالی آوا صنعت روشنا

آوا صنعت روشنا
ترمینال ریلی  مدل Rk 10

ترمینال ریلی مدل Rk 10 RK

آوا صنعت روشنا
ترمینال ریلی مدل Rk16

ترمینال ریلی مدل Rk16 RK

آوا صنعت روشنا
ترانس  جریان

ترانس جریان Revalco

آوا صنعت روشنا
آمپرمتر -

آمپرمتر - Revalco

آوا صنعت روشنا
ولت متر -

ولت متر - Revalco

آوا صنعت روشنا
وات متر -

وات متر - Revalco

آوا صنعت روشنا