رک دیواری  9 یونیت

رک دیواری 9 یونیت اچ پی آسیا

مترونت
رک دیواری 6 یونیت

رک دیواری 6 یونیت اچ پی آسیا

مترونت
رک دیواری 4 یونیت

رک دیواری 4 یونیت اچ پی آسیا

مترونت
طبقه ثابت 1 یونیت

طبقه ثابت 1 یونیت اچ پی آسیا

مترونت
بلانک پنل  -

بلانک پنل - اچ پی آسیا

مترونت
لایت پنل  -

لایت پنل - اچ پی آسیا

مترونت
طبقه متحرک 1 یونیت

طبقه متحرک 1 یونیت اچ پی آسیا

مترونت
داکت پنل -

داکت پنل - اچ پی آسیا

مترونت
چرخ ساده -

چرخ ساده - اچ پی آسیا

مترونت
فن AC  -

فن AC - اچ پی آسیا

مترونت
پاور ماژول -

پاور ماژول - اچ پی آسیا

مترونت
کابل شبکه مسی CAT 5e U/UTP

کابل شبکه مسی CAT 5e U/UTP نت پلاس

مترونت
پیچ و مهره رک -

پیچ و مهره رک - اچ پی آسیا

مترونت
کابل شبکه مسی CAT5e SF/UTP

کابل شبکه مسی CAT5e SF/UTP نت پلاس

مترونت
پچ کورد مسی CAT5e UTP

پچ کورد مسی CAT5e UTP نت پلاس

مترونت
کانکتور  CAT 5e UTP RJ45

کانکتور CAT 5e UTP RJ45 نت پلاس

مترونت
کانکتور  CAT 5e STPRJ 45

کانکتور CAT 5e STPRJ 45 نت پلاس

مترونت
کابل شبکه مسی CAT 6 U -UTP

کابل شبکه مسی CAT 6 U -UTP نت پلاس

مترونت
پچ کورد مسی CAT6 UTP

پچ کورد مسی CAT6 UTP نت پلاس

مترونت
کابل شبکه مسی CAT 6U/UTP

کابل شبکه مسی CAT 6U/UTP نگزنس

مترونت
کابل شبکه مسی  CAT 6A F/FTP

کابل شبکه مسی CAT 6A F/FTP نگزنس

مترونت
کابل شبکه مسی  CAT 7A S/FTP

کابل شبکه مسی CAT 7A S/FTP نگزنس

مترونت
کیستون شبکه  CAT 5e

کیستون شبکه CAT 5e نگزنس

مترونت
کیستون شبکه CAT 6

کیستون شبکه CAT 6 نگزنس

مترونت
کیستون شبکه شیلدر  CAT 6

کیستون شبکه شیلدر CAT 6 نگزنس

مترونت