دیود تکی 25A / 600V مدل DSI17-16A

دیود تکی 25A / 600V مدل DSI17-16A فوجی

مدیالایت
پل دیود تک فاز  I &R 36MB160A

پل دیود تک فاز I &R 36MB160A فوجی

مدیالایت
پل دیود سه فاز POWERSEM PSD86-12

پل دیود سه فاز POWERSEM PSD86-12 فوجی

مدیالایت
پل دیود سه فاز مدل  SKD 31/14

پل دیود سه فاز مدل SKD 31/14 سمیکرون

مدیالایت
پل دیود سه فاز  مدل SKD 51/16

پل دیود سه فاز مدل SKD 51/16 سمیکرون

مدیالایت