فردکارگر
فردکارگر

معرفی کالا و خدمات


درباره من


فرد کارگر 

نماینده رسمی لگراند فرانسه 

فرد کارگر با بیش از 50 سال حضور مستمر در بازار الکتریک ایران این افتخار را داراست که نماینده درجه یک(GOLD) لگراند فرانسه باشد.

تماس بامن


جانمایی گوگل